Política de privadesa

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Europeu (UE) sobre protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’usuari dóna el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc, per a que les dades personals que pugui facilitar durant l’ús dels webs allotjats a dins www.festadelmercat.cat (en endavant “els Web”) siguin tractades, en qualitat de Responsable del tractament, per l’AJUNTAMENT D’AMPOSTA (en endavant, “l’AJUNTAMENT”), amb CIF P4301400J, i domicili a la Pl. de l’Ajuntament, 3-4 d’Amposta, amb codi postal 43870.

Està obligat a facilitar dades personals?

La visita al Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. No obstant això, l’ús d’alguns dels serveis disponible a la web depèn de l’emplenament de formularis d’informació personal.

Les dades que se sol·licitin en els diferents formularis de la web són els necessaris per a prestar els serveis sol·licitats. La negativa a proporcionar les dades assenyalades com a necessaris pot suposar la impossibilitat de prestar adequadament aquests serveis. Així mateix, podrà facilitar dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguin prestar-se de manera òptima aquests serveis.

Igualment, determinades funcionalitats del web depenen que vostè autoritzi el tractament de les seves dades personals.

Amb quina finalitat tractarà l’AJUNTAMENT les dades personals de l’usuari i quant de temps?

Les dades personals que faciliti per a la prestació dels diferents serveis posats a disposició a través del lloc web seran tractades per l’AJUNTAMENT acord amb les següents finalitats:

  • En el cas dels diferents formularis de contacte, per tal de poder donar resposta a les consultes formulades pels ciutadans.
  • Igualment, l’informem que determinades funcionalitats del web depenen de l’ús de COOKIES, de manera que, en el cas que no hi hagi denegat la possibilitat del seu ús, es procedirà al tractament de determinada informació relacionada amb el seu ús del web. Podeu veure les condicions per al seu ús en la Política de Cookies.

En el moment de sol·licitar qualsevol dels serveis o fer ús de les funcionalitats indicades, se li oferirà informació més detallada sobre els concrets tractaments.

Durant quant de temps tractarà l’AJUNTAMENT les dades personals

Les dades de l’Usuari seran conservades mentre siguin necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats i, un cop finalitzada aquesta prestació, les seves dades seran conservades durant els terminis legalment exigits per a les possibles responsabilitats derivades del servei prestat.

Quines categories de dades de l’usuari tractarà l’AJUNTAMENT?

Les dades personals necessàries per a la prestació dels diferents serveis disponibles a la web són els que indica el corresponent formulari habilitat a aquest efecte.

Existència de decisions automatitzades?

Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l’article 41 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o l’actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d’un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona.

Deurà regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en aquesta les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Dita normativa estarà a la disposició dels ciutadans a la seu electrònica d’aquesta Entitat.

Quina és la legitimació del tractament de les dades de l’usuari?

El tractament de les dades de l’Usuari per part del l’AJUNTAMENT s’empara en la sol·licitud per part de l’Usuari dels serveis posats a disposició a través del web o, si s’escau, en el consentiment que se li sol·liciti per a finalitats determinades, i que podrà retirar en qualsevol moment. No obstant, en cas de revocar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Quina responsabilitat té l’usuari?

L’Usuari serà responsable que les dades que faciliti al l’AJUNTAMENT siguin veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respondrà de la veracitat de totes les dades que comuniqui i ha de mantenir degudament actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

Igualment, serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a l’AJUNTAMENT o a tercers.

Quins drets té l’usuari?

L’Usuari pot enviar un escrit a l’adreça del l’AJUNTAMENT o mitjançant correu electrònic a ajuntament@amposta.cat, amb l’assumpte “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per :

  • Revocar els consentiments atorgats.
  • Accedir a les seves dades personals.
  • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
  • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
  • Obtenir de l’AJUNTAMENT la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
  • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
  • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) quan l’interessat consideri que l’AJUNTAMENT ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

És segur facilitar dades personals?

l’AJUNTAMENT tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Pot canviar la política de privacitat?

l’AJUNTAMENT es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

Festa del Mercat a la Plaça

Dj. 18 a dg. 21 de maig de 2023

Amposta

Casc antic Amposta

Vine a la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta i gaudeix de tots els esdeveniments!